Goodbye (Air Supply) – (Hợp Âm) – Điệu Boston

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

I can [G] hone stly say [D] you’ve been on my [Em] mi nd
Since I woke up [C] t oday (up today)
[G] I [D] [Em] look at your [D] photo graph all the [Em] ti me
[C] T hese memories come [Em] ba ck to life
And I don’t [D] m ind
I [G] remember when [D] w e kissed
I [Em] still feel it [G] on my lips
[G] T he time that you [D] dan ced with me
[Em] W ith no [C] music p laying
[G] I remember the [D] simp le things
I [Em] remember [C] ti ll I cry
But the one thing I wish I’d forget
The memory I wanna forget
Is [G] G oodbye
I woke [G] u p this [D] mor ning
And played are [Em] s ong
And through my tears, [C] I sang along
[G] I picked up the [D] phon e and then put [Em] it down
Cause I know [C] I ‘m waisting my [Em] t ime
And I don’t [D] mi nd
I [G] remember when [D] w e kissed
I [Em] still feel it on [C] m y lips
[G] T he time that you [D] da nced with me
[Em] W ith no [C] music p laying
[G] I remember the [D] s imple things
[Em] I remember [C] til l I cry
But the one thing I wish I’d forget
The memory I wanna forget
[G] S uddenly my [D] ce ll phone’s [C] blowi ng up
[Em] W ith your [C] ring tone
[G] I hesitate but [D] an swer it [G] any way
[Em] Yo u sound so [C] al one
[G] A nd I’m [Em] surprise [D] to hear you s ay
[G] Y ou remember when [D] we kissed
[Em] Y oustill feel it on [C] yo ur lips
[G] T he time that you [D] danc ed with me
[Em] Wi th no music [C] pl aying
[G] Yo u remember the [D] s imple things
[Em] W e talked till [C] we c ried
You said that your biggest regret
The one thing you wish I’d forget
Is saying [G] Go odbye
Saying [G] G oodbye
oooh
[G] Goo dbye

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply