hongkong 1 – chuyen tinh luot qua (nguyen trong tai)